Privacyverklaring

Vanaf 2018 is de nieuwe privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe wet worden de privacy gegevens en alle gegevens die Osteopathie Pieterse van jou zal documenteren, nog beter beschermd. Osteopathie Pieterse neemt je privacy zeer serieus. Hierbij lichten wij toe hoe we je privacy beschermen tijdens en na afsluiting van de behandeling. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Osteopathie Pieterse, geef je aan ons privacy-beleid te accepteren.

Start en aanleg dossier

Bij telefonisch maken van een afspraak, tijdens het eerste consult, of soms nog eerder bij het invullen van het contactformulier op de website van Osteopathie Pieterse, worden er persoonsgegevens door jou verstrekt. Het gaat om persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer). Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Osteopathie Pieterse.

Je dossier bevat aantekeningen over je klachten, wat je ons meldt over je voorgeschiedenis, bevindingen uit het osteopathisch onderzoek en de behandeling, de doelen waar we aan werken, je welbevinden, eventueel aangevuld met gegevens over eerdere uitgevoerde onderzoeken en/of behandelingen, die je zelf aan ons hebt verstrekt of die we met jouw toestemming van derden hebben ontvangen. Deze gegevens zijn digitaal opgeslagen in de beveiligde server. Wij werken met het beveiligde programma van Crossuite, waarmee ook een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Communica6e 6jdens de behandeling

Tijdens onze samenwerking maken we ook gebruik van communicatie via e-mail, SMS of WhatsApp bericht om afspraken te maken, te verzenden en inhoudelijke informele over de behandeling uit te wisselen. Deze communicatie wordt bewaard zo lang als je bij ons in zorg bent en daarna wissen we je gegevens. Onze telefoon en computer zijn beveiligd met een wachtwoord.

Persoonlijke gegevens op de factuur

Behandeling door Osteopathie Pieterse wordt meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. De facturen worden via een beveiligde server naar jou gemaild. Op de factuur staat je naam, adres, woonplaats en geboortedatum vermeld. Je stuurt deze dus zelf door naar de zorgverzekering. Osteopathie Pieterse stuurt dus geen gegevens door aan de zorgverzekeraar.

1 Doeleinden

Osteopathie Pieterse verzamelt of gebruikt geen informele voor andere doeleinden dan de die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij je hier van te voren zelf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Vastleggen van de anamnese, gegevens over onderzoek en behandeling, resultaten en voortgang
 • Het opstellen van de factuur.
 • Om je te kunnen bellen/e-mailen of appen over (nieuwe) afspraken en uitwisseling

van inhoudelijke vragen/adviezen.

 • Om andere zorgverleners of verwijzers te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is gestopt of afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt altijd met jouw toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens vakantie of ziekte van de therapeut. Wederom altijd in overleg met jou en met jouw toestemming.
 • Voor het gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie). Hierbij worden je gegevens anoniem gebruikt.

Bewaartermijn

Osteopathie Pieterse bewaart je gegevens gedurende de tijd dat je in zorg bent en is vanuit de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verplicht om je dossier 15 jaar te bewaren. De gegevens in de financiële administratie worden, zoals wettelijk vereist, 7 jaar bewaard. Na deze termijnen worden je gegevens gewist en vernietigd.

Gegevens aan derden

Osteopathie Pieterse heeft als zorgaanbieder vanuit de beroepscode een geheimhoudingsplicht en deelt je gegevens niet zonder jouw toestemming met derden. De enige uitzondering hier op is wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie of er gehandeld dient te worden vanuit de in 2019 herziende en landelijk verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De onafhankelijke accountant van Osteopathie Pieterse, heeft middels het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst ook een geheimhoudingsplicht en heeft alleen ter controle van de financiële administratie inzage in persoonsgegevens. Dit geldt uiteraard niet voor inzage in documentatie van de inhoud van de behandeling.

2 Beveiliging

Osteopathie Pieterse neemt de bescherming van je gegevens serieus en zal daarom passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt door:

 • Alle mensen die namens ons van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er wordt een wachtwoordbeleid gehanteerd op de systemen van Osteopathie Pieterse.
 • Er wordt geanonimiseerd en zorg gedragen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld wanneer er met jouw toestemming met een betrokken andere hulpverlener wordt overlegd, worden alleen de initialen gebruikt om te duiden over wie informatie wordt uitgewisseld. Wanneer de hulpverlener nog niet betrokken is wordt een consult anoniem besproken.
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De bovengenoemde maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van
diensten door Osteopathie Pieterse. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. In dat geval vragen we je om een nieuwe ondertekende privacyverklaring.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact op te nemen met Osteopathie Pieterse. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: hUps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ Ipons

Vragen en feedback

Osteopathie Pieterse controleert regelmatig of nog aan dit privacy-beleid voldaan wordt en of er aanpassingen nodig zijn. Als je vragen hebt over dit privacy-beleid, kun je contact opnemen met:

Osteopathie Pieterse – 06-44774262- info@osteopathie-pieterse.nl

Afspraak maken